Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van Partyvuurwerk.nl aan.
Partyvuurwerk is een onderdeel van Xena Vuurwerk B.V.

Algemeen

Onder ‘consument' wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van de E-shop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Onder ‘ondernemer' wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon (Xena Vuurwerk B.V.) die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Vooruitbetaling

De ondernemer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.

Indien het niet mogelijk is de overeenkomst uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst stelt Xena Vuurwerk BV zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Xena Vuurwerk BV betaalt binnen vijf werkdagen de vooruitbetaalde som aan de consument.

Naast het hierboven bepaalde heeft de consument te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Xena Vuurwerk BV betaalt binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe een verzoek heeft ingediend.

Recht van terughouding

De ondernemer is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Betaling

Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient vooraf aan het afhalen van de bestelling, te weten via de on-line betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Herroeping

Partyvuurwerk.nl biedt (binnen de grenzen van het vuurwerkbesluit) de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na levering de overeenkomst te herroepen. De artikelen mogen niet beschadigd en/of afgestoken zijn.

Garantie en keuring

De ondernemer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert de ondernemer dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

De ondernemer garandeert tevens dat alle geleverde vuurwerkproducten zijn geclassificeerd en CE goedgekeurd door een Notified Body.

De ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Leveringsvoorwaarden van:

Xena Vuurwerk BV
Hoorn 20
6713 KR Ede
0318-654646
info@xenavuurwerk.nl

KvK nr. : 09144294
BTW.nr.: NL.8141.63.919.B.01

Partyvuurwerk
Hoorn 20
6713 KR, Ede (NL)

Telefoon: 0318 - 654646
E-mail: info@partyvuurwerk.nl

KvK-nummer: 09144294